دسته بندی :

دوست گرامی آقای کریمی قنبری:

عطف به طرح اصلاحی کارتحقیقی مورخ 23/3 /87 شما ، به اطلاع می رساند؛پاسخهای سؤالهای  شماره 7 و8 و9و10 پرسشنامه ،با دقت و به درستی  تکمیل نشده است . چنانکه مثلا"پرسشنامه،مصاحبه،مراجعه به کتابخانه وآمارهای نهادها وسازمانها ،از ابزارهای جمع آوری اطلاعات محسوب می شوند؛وروشهایی مانند روش میدانی ،تاریخی،توصیفی ،تجربی،نیمه تجربی،موردی ،مقطعی،همبستگی ،علّی یاپس- رویدادی ویا اقدام پژوهی ،روش تحقیق یا پژوهش،می باشند.مطلب دیگر آنکه ،قبل ازنمونه گیری ،لازم است  ؛جامعه ی آماری وچگونگی  انتخاب وحجم آن رامشخص فرمایید .در هر حال اقدامات شما شایسته ی تقدیر است. به تعامل وارتباط خود از این طریق ادامه دهید.موفق باشید.مطمینم ،دانشجوی شایسته ای هستی.خدانگهدار.


دسته بندی :
دوست گرامی سیروس عزیز:

با سلام و آرزوی شادکامی برای شما و خانواده محترم.از این طریق نمونه فرم وکالت خارج از کشور در دسترستان قرار می گیرد. بعداز تکمیل از طریق دقتر حفاظت منافع ایران ُ برایم ارسال نمایید. موفق باشی.

نمونه فرم وکالتنامه ی تنظیمی در خارج از کشور

باسمه تعالی

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران- واشنگتن

Embassy of the democratic and popular of Algeria

Interests section of the

Islamic Republic of Iran

2209 Wisconsia Ave.N.W.Washington.D.C.20007

فرم شماره451

مدارک لازم:                                                  اطلاعیه در مورد تایید وکالتنامه


 

1 – تکمیل پرسشنامه کامپیوتری(فرم شماره یک) بانضمام یک قطعه عکس جدید .

2 – کپی دو طرف برگ 94 I با کارت سبز

3 – اصل گذرنامه معتبر(در صورت عدم اعتبار گذرنامه بایستی نسبت به تمدید یاتعویض آن همزمان با تایید وکالتنامه اقدام فرمایند .)

4 – مبلغ 5/13دلار(50/7دلار جهت ابطال تمبربرروی وکالتنامه و6 دلارهزینه پست سفارشی) بصورت حواله بانکیmoney order در وجه:

Insterests section of the Islamic Republic of iran

5 – پاکت برگشت آدرس دار و بدون تمبر

در تنظیم وکالتنامه موارد زیر باید رعایت شود:

الف – قسمت ذیل باید بطور کامل توسط موکل پر شود .

ب - امضای موکل بر روی این وکالتنامه باید با امضای موجود در گذرنامه ایشان (صفحه 4 مقابل عکس) مطابقت داشته باشد.

ج – مورد وکالتنامه بایستی دقیقا" مشخص بوده و جنبه کلی نداشته باشد.

تذکر:وکالتنامه هایی که با تشخیص این نمایندگی از محدوده ضوابط مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران خارج باشند ؛ تإیید نخواهند شد


 

 

وکالتنامه عمومی

مشخصات موکل (وکالت دهنده)1 نام ونام خانوادکی                  2 نام پدر          3 تاریخ تولد:روز      ماه      سال

             4 –شماره شناسنامه                  1/5 – شماره گذرنامه                 2/5 – محل صدور         6 -  شغل

1/7 - آدرس در ایران:                                               2/7 - آدرس در آمریکا:

تلفن :                                                                                                                                      : ) Tel

مشخصات  وکیل:  8 - نام و نام خانوادگی                    9 – نام پدر:            10 - تاریخ تولد: روز           ماه            سال

1/11 – شماره شناسنامه:              2/11 – محل صدور:                12 – شغل:            13 – نسبت  وکیل با موکل:

14 – آدرس در ایران:                                                                                                              تلفن

15 - مورد وکالت: اقامه هر گونه دعوای  حقوقی و کیفری ودفاع از آن در همه مراحل دادرسی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی در مورد کلیه حقوق موکل در موردحد نصاب مقرر در قانون رمین شهری ، موضوع قولنامه عادی مورخ 1/6/1356 که  تاریخ و صحت معامله مذکور در آن  به موجب دادنامه شماره 72/253 مورخ 8/3/1372 صادره از شعبه اولدادگاه حقوقی خرم آباد ، تأیید و مراتب از طریق دادنامه شماره          مورخ       صادره از شعبه 17 دیوان عالی کشور ابرام وقطعی گردبده است .

16 - حدود اختیارات وکیل :1 - وکالت راجع به اعتراض به رأی و تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی 2 - وکالت در مصالحه وسازش 3- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند 4 - وکالت در توکیل غیر و لو کرارا" 5- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس  6 - وکالت در دعوای خسارت 7 - وکالت در ورود شخص ثالث و وفاع از دعوای ورود ثالث 8 -  وکالت درتقاضای صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن وأخذ محکوم به  و وجوه ایداعی .

17 -  محل امضای موکل :

تذکر:امضای موکل باید مطابق  با امضای مندرج در گذر نامه اش باشد در غیر این صورت وکالتنامه تأیید نمیشود.

(لطفا" در این قسمت مطلبی ننویسید)

تاریخ................................

دفتر حفاظت منافع

شماره......................

صحت (مهرو امضای) آفای/خانم........

که در برگ یه علامت (*)مشخص شده ،بدون توجه به مندرجات آن گواهی می کند . مبلغ..................دلار تمبر الصاق و باطل شد.

 


دسته بندی : کار تحقیقی 1و2

باسمه تعالی

دوست گرامی آقای سجادکریمی قنبری:

موضوع تحقیق وسؤالها و فرضیه های شما در مورد کراک قابل توجه وپذیرش است. ولی سایر موارد را بدون مراجعه به کتابهای روش تحقیق معرفی شده تکمیل نموده اید. از این رو مقتضی است؛ با مراجعه ومطالعه ی کتابهای یاد شده ، نسبت به اصلاح و تکمیل پرسشنامه ی مربوط به طرح تحقیقتان اقدام ونتیجه را ازطرق تعیین شده ، به این جانب ابلاغ فرمایید. موفق باشید.


دسته بندی : کار تحقیقی 1و2

دانشجوی گرامی:

ضروری است، در مورد کار تجقیقی 1 و2 ضمن مراجعه ومطالعه ی کتابهای روش تحقیق معرفی شده؛ پرسشنامه ی ذیل را تکمیل وازطریق وبلاگ"بیان..اکبرنقدی سپهوند" یا ایمیل:naghdi_akbar@yahoo.com برای این جانب ارسال نمایید تا پس از بررسی ودرصورت تأیید؛شروع به انجام وتکمیل کارتحقیقی خود نمایید:

نام و نام خانوادگی دانشجو:                         رشته ی تحصیلی:

شماره ی دانشجویی:

1 – موضوع کار تحقیقی شماچیست؟ پاسخ:

2 – آیا اهمیت یادلایل خاصی  داشته است ؛ که آن را برگزیده اید؟ پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – چه جنبه هایی ازآن را قصددارید، مورد پژوهش ومطالعه قرار دهید؟ پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – چه امکانات ومنابعی برای انجام آن دردسترس شماست؟ آیا مشکلات وموانع انجام کار را شناسایی وراههای حل ورفع آنها رادرنظر گرفته اید؟ پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – سؤالهای اساسی ومسايل مربوط به موضوع که شما درمورد یافتن پاسخ وکشف راه حل آنها کنجکاوید ؛ کدامند؟ پاسخ:

سؤال شماره 1-

سؤال شماره 2-

سؤال شماره 3-

سؤال شماره 4-

سؤال شماره 5-

سؤال شماره 6-

 

 

6 – پاسخها یا راه حلها یا فرضیات احتمالی مربوط به سؤالها و مسایل فوق کدامند؟آنها رابرشمرید. پاسخ:

فرضیه شماره 1-

فرضیه شماره 2-

فرضیه شماره 3-

فرضیه شماره 4-

فرضیه شماره 5-

فرضیه شماره 6-

 

7 – باکدام روش یا روشهای تحقیق می خواهید صحیح یا غلط بودن فرضیه های مربوط به موضوع تحقیق را اثبات نمایید؟ پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

8 -  آیا  چگونگی کاربرد واستفاده ازاین روش یا روشها را مطالعه نموده اید؟ پاسخ:

 

 

 

 

 

9 – چگونه وبه چه ترتیب می خواهید روش یا روشهای مورد نظر را در این تحقیق اجراء نمایید؟ پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – روش یا روشهای گردآوری اطلاعات در مورد موضوع مورد تحقیق کدامند؟آنها را بیان نمایید. پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

11 – تعاریف عملیاتی مفاهیم واصطلاحات خاص مورد استفاده در  سؤالها و فرضیه های این تحقیق کدامند؟ پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – آثارونوشته های مدون که تاکنون درقالب قانون ومقررات ، کتاب، پایان نامه ی تحصیلی، مقاله ومطالعات پژوهشی، بطور مستقیم یاغیرمستقیم درداخل یا خارج از کشور منتشریا در دسترس قرار گرفته است؛تا چه حدود امکان پاسخگویی به سؤالهای این پژوهش یاکار تحقیقی رافراهم می کند؟ اگرپاسخ مثبت است ؛ پژوهش شما چه ضرورتی دارد؛درغیر این صورت نقص آثارپیشین اجمالا" چه بوده است ؟چرا؟

 


دسته بندی : نمونه سوالهای امتحانی

باسمه تعالی

نمونه سوالهای زیر مربوط به درس حقوق جزای عمومی 2جهت آشنایی دانشجویان رشته های حقوق وعلوم قضایی دانشکده جقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ارایه شده است.سوالها، مربوط به  امتحانات پایانی ترمهای گذشته است. امید است ، به نسبت زحمات وهزینه های انجام شده از جانب اسانید محترم وخانواده های گرامی،انتظارات اولیاء امور برآورده شده،خوشنودی همگان فراهم آید .

·        نمونه سوال 1 سوالهای امتحانی نیم سال اول سال تحصیلی 1381 -1380

A.                       شخص الف باتهدید شخص ب مبنی براینکه وی می باید خودروی وانت همسایه اش را که شبها درپارکینگ منزل او پارک می نماید؛دراختیاروی و دوستانش قرار دهد وگر نه چک صادره ازجانب ب را در بانک فرم زده؛از او در مراجع قضایی شکایت نموده ،به وی مهلت نخواهد داد؛ ب را وادار به ارتکاب جرم خیانت در امانت نمود. به این شکل که ب خودروی امانتی را در اختیار الف ودو تن از دوستانش به اسامی د وج قرارداد. این سه نیز شب هنگام از خوروی مزبور جهت حمل مشروبات الکلی استفاده نمودند.

B.                       اینک باتوجه به اینکه عمل ب طبق ماده 674قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت محسوب و عمل حمل مشروبات الکلی نیز طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی جرم می باشد:

1.  در مورد نقش ونوع مسوولیت کیفری  شخص ب در ارتکاب جرم خیانت در امانت (قرار دادن وانت همسایه در اختیار الف ود وج) مستدلا" اظهار نظر نمایید.

2.  آیا ب می تواند برای دفاع از خود در دادگاه به عامل ضرورت یا اکراه و اجبار استناد نماید؟چرا؟

3.  نقش و نوع مسوولیت الف در وقوع جرم خیانت در امانت به شرح فوق چیست؟استدلال شما کدام است؟

4.   در مورد نوع مسوولیت الف و د وج در ارتباط با ارتکاب جرم حمل مشروبات الکلی مستدلا" اظهار نظر نمایید.

5.   چنانچه شخص ج ازمجرمانه بودن عملیات کاملا" بی خبر بوده؛تصور می نموده که الف و د در حال حمل اجناس تجاری مشروع هستند و وی درقبال کار خود مزد دریافت خواهد نمود ؛در این صورت آیا شخص د به عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم محسوب خواهد شد یا خیر؟استدلال شما چیست؟توضیح دهید.

6.  چنانچه الف مدیر عامل یک شرکت تجاری ج ود نیز از کارکنان آن باشند که از طرف شرکت مزبور اقدام به خرید و حمل مشروبات الکلی نموده باشند ؛در این صورت مسوولیت کیفری آنان چگونه خواهد بود؟توضیح دهید.

7.  اگر پس از خرید و حمل مشروبات یاد شده معلوم شود که آنها غیرالکلی ومجاز بوده اند؛درحالی که الف و ج ود با قصد و نیت مشروبات الکلی مبادرت به خرید و حمل آنها نموده اند ،درچنین حالتی اعمال ارتکابی الف و ج و د با کدام یک ازموارد شروع به جرم یا جرم عقیم یاجرم محال قابل تطبیق خواهد بود؟چرا؟

C.

1. دو مورد از ملاکهای تشخیص قانون اهم را بیان نمایید.

2. مباشر معنوی جرم چه تفاوتی با معاون جرم دارد؟با ذکرمثال توضیح دهید.